Bell Schedules


Kindergarten Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:20am
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Lunch 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Recess 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction 11:10 AM 1:15 PM 125 min
Recess 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Instruction 1:45 PM 2:55 PM 70 min
1st Grade Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:30am
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction 11:10 AM 1:15 PM 125 min
Rcess 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Instruction 1:45 PM 3:00 PM 75 min
2nd Grade Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:30am
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:10 AM 70 min
Lunch/Recess (2nd) Recess/Lunch (3rd) 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 3:00 PM 60 min
3rd Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:00 AM 105 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instruction 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Recess/Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Instruction 11:50 AM 2:00 PM 130 min
Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:00 PM 45 min
4th & 5th Grades Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:30am
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instruction 10:15 AM 11:55 AM 100 min
Lunch/Recess (4th) Recess/Lunch (5th) 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Instruction 12:35 AM 2:00 PM 805 min
Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:00 PM 45 min
MYP- 6th, 7th & 8th Minimum Day Schedule: 8:00am - 11:30am
Mustang Round Up on Monday, Wednesday & Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Block 1 8:15 AM 9:02 AM 47 min
Block 2 9:05 AM 9:52 AM 47 min
Block 3 9:55 AM 10:42 AM 47 min
Break 10:42 AM 10:52 AM 10 min
Block 4 10:55 AM 11:42 AM 47 min
Block 5 11:45 AM 12:32 PM 47 min
Lunch/Recess (6th, 8th) Recess/Lunch (7th) 12:35 PM 1:15 PM 40 min
Block 6 1:18 PM 2:05 PM 47 min
Block 7 2:08 PM 3:00 PM 52 min