Bell Schedules


Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction Time 11:10 AM 1:15 PM 125 min
Recess 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Instruction Time 1:45 PM 2:55 PM 70 min
Dismissal 2:55 PM
Kindergarten Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Instruction Time 10:45 AM 11:20 AM 35 min
Dismissal 11:20 AM
1st Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Lunch 10:50 AM 11:10 AM 20 min
Instruction Time 11:10 AM 1:15 PM 125 min
Recess 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Instruction Time 1:45 PM 3:00 PM 75 min
Dismissal Time 3:00 PM
1st Grade Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 10:30 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Instruction Time 10:45 AM 11:25 AM 40 min
Dismissal Time 11:25 AM
2nd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:10 AM 70 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 1:45 PM 115 min
Recess 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Instruction 2:00 PM 3:00 PM 60 min
Dismissal 3:00 PM
2nd Grade Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction Time 10:00 AM 11:30 AM 90 min
Dismissal Time 11:30 AM
3rd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:00 AM 105 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instruction 10:15 AM 11:10 AM 55 min
Recess 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Instruction 11:50 AM 2:00 PM 130 min
Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:00 PM 45 min
3rd Grade Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instructional Time 8:15 AM 10:00 AM 105 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instructional Time 10:15 AM 11:30 AM 75 min
Dismissal Time 11:30 AM
4th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 10:00 AM 105 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instruction 10:15 AM 11:55 AM 100 min
Lunch 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Recess 12:15 PM 12:35 PM 20 min
Instruction 12:35 PM 2:00 PM 85 min
Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:00 PM 45 min
4th Grade Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 10:00 AM 105 min
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Instruction Time 10:15 AM 11:30 AM 75 min
Dismissal 11:30 AM
5th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:55 AM 115 min
Recess 11:55 AM 12:15 PM 20 min
Lunch 12:15 PM 12:35 PM 20 min
Instruction 12:35 PM 2:00 PM 85 min
Recess 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Instruction 2:15 PM 3:00 PM 45 min
5th Grade Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Mustang Round Up 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Instruction Time 8:15 AM 9:45 AM 90 min
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction Time 10:00 AM 11:30 AM 90 min
Dismissal Time 11:30 AM
MYP- 6th, 7th & 8th Mustang Round Up on Monday, Wednesday & Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Block 1 8:15 AM 9:05 AM 50 min
Block 2 9:05 AM 9:55 AM 50 min
Block 3 9:55 AM 10:42 AM 47 min
Break 10:42 AM 10:55 AM 13 min
Block 4 10:55 AM 11:45 AM 50 min
Block 5 11:45 AM 12:35 PM 50 min
Lunch/Recess (6th, 7th) Recess/Lunch (8th) 12:35 PM 1:18 PM 43 min
Block 6 1:18 PM 2:08 PM 50 min
Block 7 2:08 PM 3:00 PM 52 min
Dismissal 3:00 PM
MYP Bell Schedule - Minimum Day Monday, Wednesday, and Friday Mustang Round-UP
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Block 1 8:15 AM 9:00 AM 45 min
Block 2 9:00 AM 9:45 AM 45 min
Break 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Block 3 10:00 AM 10:45 AM 45 min
Block 4 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Dismissal 11:30 AM